„…mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były, ale czym one chcą i
mogą być.”

Janusz Korczak

OPINIA Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Co daje opinia?

Opinia o dziecku wydawana prze poradnię psychologiczno – pedagogiczną zawiera diagnozę  postawioną przez specjalistów — psychologa, pedagoga, logopedę. Określone zostają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka, a także jego możliwości psychofizyczne. W opinii znajduje się również opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka oraz wskazówki do pracy przeznaczone dla rodziców i nauczycieli. Dzięki temu nauczyciele otrzymują informacje o uczniu potrzebne do dalszej pracy dydaktycznej i wychowawczej, a rodzice konkretne informacje, jak pracować z dzieckiem w domu.
Opinia jest zawsze wydawana rodzicowi na jego pisemny wniosek. Rodzic własnoręcznie dostarcza dokument do przedszkola lub szkoły.
Mimo, że to zawsze rodzic występuje o wydanie opinii, rekomendacja do udania się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania pogłębionej diagnozy może także wyjść od wychowawcy, pedagoga szkolnego czy specjalistów pracujących w szkole, z uwagi na trudności z nauką, jakie przejawia uczeń.
Nauczyciele, w oparciu o wskazania zawarte w opinii mogą np.:
 zapewnić uczniowi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne lub inne (w zależności od potrzeb ucznia oraz możliwości organizacyjnych szkoły);
 dostosować wymagania z poszczególnych przedmiotów do możliwości dziecka,
 wydłużyć czas pisania przez dziecko klasówek, sprawdzianów, egzaminów klasyfikacyjnych;
 dostosować formę i warunki egzaminu ósmoklasisty do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.
Dzięki opinii uczeń może uzyskać wszechstronną pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce, do której uczęszcza.

Kontakt do poradni obwodowej, która sprawuje opiekę na uczniami naszej szkoły:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu,
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław
tel. 71 722 20 02, e-mail: kancelaria@pzp.edu.pl. www.pzp.edu.pl

Grażyna Skupin
wicedyrektor ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Tel. 785 773 272
e-mail: gskupin.nsp.rekow@gmail.com