Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie, w tym uczniów z niepełnosprawnościami, w
celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych epidemią COVID-19” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego

Regulamin projektu

Ulotka informacyjna

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE- Rodzic

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROJEKCIE-Uczeń

harmonogram aktualizacja 12.05.2023r.