Termin zgłoszeń do 25 czerwca 2021r.

Ręków, 10 czerwca 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie integracyjnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz małej architektury na nieruchomości położonej na działce nr 225 przy ul. Nasławickiej 19 w Rękowie. 

Zakres dokumentacji technicznej obejmuje:

– wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym montażu urządzeń na aktualnej mapie zasadniczej min. 4 egz., oraz wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji,

– opracowanie koncepcji placu zabaw i przedstawienie jej do akceptacji zamawiającemu,

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii.

Zakres prac obejmuje:

  1. Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, 
  2. Budowę schodów wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
  3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
  4. Dostawę i montaż zaakceptowanych przez Zamawiającego urządzeń zabawowych raz małej architektury,
  5. Aranżację i wykonanie części zieleni, wraz z montażem ławek,
  6. Dostawę i montaż bramy  wjazdowej oraz furtki. 

Zadanie należy podzielić na 3 etapy:

Etap I – Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich, montaż 2-3 urządzeń zabawowych
z wykonaniem w ich obszarze nawierzchni bezpiecznej, montaż bramy i furtki, wykonanie chodników. Termin realizacji lipiec- sierpień 2021r.

Etap II – Montaż 2-3 urządzeń zabawowych oraz małej architektury z wykonaniem w ich obszarze nawierzchni bezpiecznej. Przewidywany termin realizacji marzec-kwiecień 2022r.

Etap III – Aranżację i wykonanie części zieleni, wraz z montażem ławek. Przewidywany termin realizacji wrzesień-październik 2022r.

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie
z wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.

Urządzenia zabawowe należy dobrać pod kątem dzieci niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych
i niedowidzących oraz dzieci autystycznych.

Urządzenia placu zabaw powinny być zamontowane do fundamentów znajdujących się minimum
30 cm pod ziemią, co zapobiegnie przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu
i mocowania.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata.

Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Termin płatności faktury – do 30 dni.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę proszę przedstawić na formularzu ofertowym – zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto. 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy LINK