Ręków, 10 czerwca 2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o wycenę niwelacji terenu oraz położenia chodnika przy Szkole w Rękowie.
Termin wykonania lipiec – 15 sierpnia 2024 r.
Zakres prac obejmować będzie:
1. Niwelacja terenu o powierzchni 560 m² wraz z usunięciem korzenia lipy.
2. Wywóz urobku.
3. Położenie granitowych chodników wraz z obrzeżami na powierzchni 114 m².
4. Przed złożeniem oferty bezwzględnie wymagane są oględziny.

Podany kosztorys powinien uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto.
Nieruchomość położona jest we wsi Ręków, przy ul. Nasławickiej 21.
Oferty przyjmujemy na adres: biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl do 25.06.2024

Ręków, 10 czerwca 2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o wycenę zakupu i instalacji poręczy przy schodach w Szkole w Rękowie.
Termin wykonania lipiec 2024 r.
Zakres prac obejmować będzie:
1. Instalacja poręczy na dwóch wysokościach na klatce schodowej w budynku szkoły.
2. Długość pojedynczej poręczy 24 mb.
3. Poręcze wykonane powinny być ze stali nierdzewnej.
4. Przed złożeniem oferty bezwzględnie wymagane są oględziny.

Podany kosztorys powinien uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonaniazadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto.
Nieruchomość położona jest we wsi Ręków, przy ul. Nasławickiej 21.
Oferty przyjmujemy na adres: biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl do 25.06.2024

Dane oferenta:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie
ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka
NIP 896-155-13-43

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z dostawą urządzeń pod adres ul. Nasławicka 21 55-050 Ręków.

Wymagane parametry techniczne komputerów:

– Komputer All-In-One
– wyświetlacz: przekątna ekranu 23.8 cali, rozdzielczość 1920 x 1080
– procesor: Intel Core i3, 12XXX
– złącza karty graficznej 1 x HDMI
– pamięć: ilość pamięci RAM 8 GB
– dysk twardy: SSD, 512 GB, M.2(PCle)
– system operacyjny: Windows 11 PRO
– zasilacz: 90 W
– karta sieciowa: 100/1000
– standard łączności bezprzewodowej: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ( 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
– klawiatura, mysz
– wbudowana kamera internetowa
– pakiet biurowy MS Office 2019 Pro – opcja bezterminowa
– gwarancja minimum 2 lata

Liczba komputerów 7 sztuk.
Zakres oferty winien zawierać:
– parametry techniczne sprzętu komputerowego,
– dostawę i montaż zaakceptowanych przez Zamawiającego urządzeń komputerowych,
– określenie daty dostawy i montażu urządzeń,
Termin realizacji do 8 grudnia 2023r.
Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Termin płatności faktury – do 14 dni.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, tj.:
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę należy podać w kwocie brutto.
Oferty należy składać na adres: Ręków, ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka lub mailowo:
biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl, administracja@stowarzyszenie-aktywni.pl,
tel. 500-714-342
Termin składania ofert upływa 30 listopada 2023 roku

Dane oferenta:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie
ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka
NIP 896-155-13-43

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z dostawą urządzeń pod adres ul. Nasławicka 21 55-050 Ręków.

Wymagane parametry techniczne komputerów

– Komputer All-In-One
– wyświetlacz: przekątna ekranu 23.8 cali, rozdzielczość 1920 x 1080
– procesor: Intel Core i5
– karta graficzna Intel Iris Xe Graphics
– złącza karty graficznej 1 x HDMI
– pamięć: ilość pamięci RAM 16 GB
– rodzaj pamięci RAM SO_DIMM DDR4
– dysk twardy: SSD, 512 GB, M.2(PCle)
– system operacyjny: Windows 11 Home
– zasilacz: 90 W
– karta sieciowa: 100/1000
– standard łączności bezprzewodowej: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 ( 802.11 a/b/g/n/ac/ax)
– klawiatura, mysz
– kamera internetowa
– gwarancja minimum 2 lata
Liczba komputerów 7 sztuk.
Zakres oferty winien zawierać:
– parametry techniczne sprzętu komputerowego,
– dostawę i montaż zaakceptowanych przez Zamawiającego urządzeń komputerowych,
– określenie daty dostawy i montażu urządzeń,
Termin realizacji do 8 grudnia 2023r.
Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego
protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Termin płatności faktury – do 14 dni.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, tj.:
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności
– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę należy podać w kwocie brutto.
Oferty należy składać na adres: Ręków, ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka lub mailowo:  biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl, administracja@stowarzyszenie-aktywni.pl tel. 500-714-342
Termin składania ofert upływa 24 listopada 2023 roku

Ręków, 29.09.2023r.

Dane oferenta:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie
ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka
NIP 896-155-13-43

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zakup i montaż sprzętu
typu STREET WORKOUT wraz z dostawą urządzenia na nieruchomości położonej na
działce nr 225 AM 1 Ręków, ul. Nasławicka 19 55-050 Ręków.

Zakres oferty winien zawierać:
– opracowanie koncepcji zestawu typu STREET WORKOUT i przedstawienie jej do akceptacji zamawiającemu,
– dostawę i montaż zaakceptowanych przez Zamawiającego urządzeń typu STREET WORKOUT.

Wszystkie urządzenia zamontowane na terenie nieruchomości powinny być wykonane zgodnie z
wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw,
posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty. Urządzenie typy STREET
WORKOUT powinno być dostosowane do młodzieży w wieku 10 – 15 lat. Urządzenie powinno być
zamontowane do fundamentów znajdujących się minimum 30 cm pod ziemią, co zapobiegnie
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem
realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i
ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
Wymagania dotyczące zestawu:
– ławeczka do ćwiczeń z drabinką
– poręcze równoległe
– drabinka pionowa
– drążek zygzak
– drążek pionowy
– koła gimnastyczne
– poręcze do pompek
– drążki do podciągania

Termin realizacji do 30 listopada 2023r.
Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata.
Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż
14 dni od daty zgłoszenia.
Termin płatności faktury – do 14 dni.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,
– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności
określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania
zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto.
Oferty należy składać na adres: Ręków, ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka lub mailowo:
biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl, administracja@stowarzyszenie-aktywni.pl,
Termin składania ofert upływa 6 października 2023 roku

Ręków, 20.09.2023r.

Dane oferenta:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie
ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka
NIP 896-155-13-43

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty , która będzie obejmowała budowę ogrodzenia z płyt betonowych o długości 19 metrów bieżących o jednostronnym wzorze piaskowiec, wysokości 2,0 m.
Termin wykonania do 30 października 2023 r.

Zakres prac obejmować będzie:
1. Przygotowanie podłoża,
2. Wypoziomowanie słupków ogrodzenia. Wysokość ogrodzenie powinna być na jednym poziomie.
3. Instalację betonowych modułów, po 4 na każde przęsło.
4. Uporządkowanie terenu po instalacji ogrodzenia.
Podany kosztorys powinien uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto.
Nieruchomość położona jest we wsi Ręków, przy ul. Nasławickiej 19 55-050 Ręków

Oferty przyjmujemy na adres:
biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl w terminie do 28 września 2023 lub osobiście w biurze ul. Nasławicka 16 55-050 Ręków

10.07.2023r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest budowa nowego podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy istniejącej szkole podstawowej łącznie z przebudową istniejących schodów wejściowych na działce nr. ew. 224 w Rękowie”.

Zapytanie ofertowe – Schody i podjazd

Zapytanie ofertowe – Schody i podjazd Zał.Nr 1 – Formularz ofertowy

14.12.2022r.

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zapytania ofertowego jest ogrodzenie boiska sportowego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie ul. Nasławicka 21.

Wymagania techniczne:
– ogrodzenie panelowe drut 4 lub 5 mm
– wysokość 4 metry
– długość ogrodzenia 2 x 16mb i 2 x 28 mb
– bramka wejściowa o szerokości 1m – 2 sztuki
– brama uchylna o szerokości 2m – 1 sztuka
– materiał ocynk, malowany proszkowo w kolorze grafit

Wycenie podlega materiał bez montażu.
Ofertę należy przesłać na adres email : administracja@stowarzyszenie-aktywni.pl do 21.12.2022r.

Ręków, 3 listopada 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszamy do złożenia oferty , która będzie obejmowała budowę ogrodzenia budowę 36 metrów bieżących ogrodzenia z płyt betonowych o jednostronnym wzorze piaskowiec, wysokości 2,0 m.

Termin wykonania listopad 2022 r.

Zakres prac obejmować będzie:
1. Przygotowanie podłoża,
2. Wypoziomowanie słupków ogrodzenia. Wysokość ogrodzenie powinna być na jednym poziomie.
3. Instalacja betonowych modułów, po 4 na każde przęsło.
4. Uporządkowanie terenu po instalacji ogrodzenia.
Podany kosztorys powinien uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto.

Nieruchomość położona jest we wsi Ręków, przy ul. Nasławickiej 19.
Oferty przyjmujemy na adres: biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl w terminie do 8 listopada 2022

Ręków, 20 października 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie integracyjnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych na nieruchomości położonej na działce nr 225 przy ul. Nasławickiej 19 w Rękowie.

Zakres oferty winien zawierać:
– opracowanie koncepcji placu zabaw i przedstawienie jej do akceptacji zamawiającemu,
– dostawę i montaż zaakceptowanych przez Zamawiającego urządzeń zabawowych.
Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie z wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty. Urządzenia zabawowe należy dobrać pod kątem dzieci niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych i niedowidzących oraz dzieci autystycznych. Urządzenia placu zabaw powinny być zamontowane do fundamentów znajdujących się minimum 30 cm pod ziemią, co zapobiegnie przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.
Termin realizacji grudzień 2022r.
Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata.
Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.
Termin płatności faktury – do 14 dni.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:
– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę proszę przedstawić na formularzu ofertowym – zał. nr 1 do zapytania ofertowego.
Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto.
Oferty prosimy składać na adres: Ręków, ul. Nasławicka 21, 55-050 Sobótka lub mailowo:
biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl
Termin składania ofert upływa 25 października 2022 roku

zał. nr 1- formularz ofertowy uporządkowanie terenu

Ręków, 13 czerwca 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Proszę o wycenę remontu trzech łazienek w Szkole w Rękowie. Liczba toalet – 9, umywalek – 6. 

Termin wykonania lipiec 2022 r. 

Zakres prac obejmować będzie:

 1. Zburzenie istniejących ścianek działowych, skucie kafli, demontaż istniejących spłuczek, muszli i umywalek.
 2. Wywóz i utylizacja gruzu i zużytej armatury.
 3. Wymiana rur kanalizacyjnych, budowa przepierzeń, instalacja spłuczek typu geberit, nowych umywalek i muszli, położenie nowych kafelek.
 4. Z uwagi na uczęszczające do szkoły dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zainstalowane mają być „ciche” spłuczki, a framugi drzwi do toalet oklejone flizeliną.
 5. Projekty łazienek dostępne są w Szkole, po wcześniejszym zgłoszeniu oferentów.

Podany kosztorys powinien uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto. 

Nieruchomość położona jest we wsi Ręków, przy ul. Nasławickiej 21.

Oferty przyjmujemy na adres: biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl do 30.06.2022 

Ręków, 19 maja 2022r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała uporządkowanie i przygotowanie terenu pod integracyjny plac zabaw oraz ułożenie mat przerostowych na wyznaczonym terenie
na nieruchomości położonej na działce nr 225 przy ul. Nasławickiej 19 w Rękowie. 

Termin składania ofert upływa 31 maja 2022 roku. 

Zakres prac obejmuje:

 1. Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, 
 2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej,

Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, budowa przejścia, wykonanie w obszarze zainstalowanych zabawek nawierzchni bezpiecznej. Termin realizacji lipiec- sierpień 2022r.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata.

Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Termin płatności faktury – do 30 dni.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ofertę proszę przedstawić na formularzu ofertowym – zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto. 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy.

Ręków, 20 października 2011 roku

Zapytanie ofertowe

Zapraszamy do złożenia oferty, która będzie obejmowała zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Rękowie,
ul. Nasławicka 21 Ręków. Termin składania ofert upływa 5 listopada 2021 roku. 

Specyfikacja: 

Urządzenie wielofunkcyjne zestaw ze zjeżdżalnią, rurą do przechodzenia, mostkiem, siatką, rurą do ześlizgiwania się i drabinkami oraz z dwoma podestami. Dostosowane do małych dzieci oraz dzieci mniej sprawnych fizycznie. Stelaż zestawu metalowy, malowany metodą proszkową, odporny na ścieranie, pozostałe elementy wykonane z atestowanych materiałów. Konstrukcja trwała, lekka, metalowa, bardziej odporna na ścieranie dzięki malowaniu metodą proszkową. Wymiary urządzenia 720×985 cm.

Huśtawka podwójna metalowa, malowana metodą proszkową, charakteryzująca się dużą odpornością na ścieranie. Jedno siedzisko kubełkowe, a drugie siedzisko typu bocianie gniazdo o średnicy 120 cm z możliwością wymiany siedzisk. Wymiar urządzenia 320×220 cm.

Specjalistyczne siedzisko integracyjne w kształcie fotela pomocne
w przeciwdziałaniu wykluczeniu osób niepełnosprawnych. Siedzisko to służące głównie do huśtania dzieci mniej sprawnych ruchowo. Mata siedziska – z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę ze stali nierdzewnej śr. 5/6 mm. Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych (ocynk), certyfikowanych oczek przytwierdzonych do wnętrza obręczy. Dla bezpieczeństwa boki i przód zabezpieczone nierdzewnym łańcuchem poręczowym.

Ręków, 12 sierpnia 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o wycenę remontu piwnicy po zalaniu w budynku szkoły.  Powierzchnia podłóg 430 m², powierzchnia ścian 140 m². Termin wykonania druga połowa sierpnia 2021 r. 

Zakres prac obejmować będzie:

Zakres prac budowlanych do wykonania:

– skucie tynków do wys. ok. 1,30 m (do wys. 1 m  powyżej zawilgocenia i zasolenia)

– zerwanie posadzki cementowej gr. ok. 5 cm w całej piwnicy

– wywóz gruzu

– przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych – oczyszczenie muru

– odgrzybianie podłoży budowlanych 

– dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnymi

– ozonowanie całej piwnicy

– przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych – naprawa podłoża i wypełnienie spoin

– wykonanie tynków renowacyjnych do wys. ok. 1,3 m

– malowanie całych pomieszczeń farbą hydrofobową krzemianową

– wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej

– wykonanie izolacji i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm z wywinięciem na ścianę 15 cm

– wklejenie taśmy uszczelniającej

– wykonanie posadzki z płytek gresowych na klej

– przyklejenie cokolików ściennych wys. 15 cm

– zakup i ułożenie wykładziny dywanowej

– oczyszczenie z brudu i rdzy elementów stalowych w piwnicy w tym szaf biurowych i stolików

– miniowanie pow. stalowych

– malowanie farba ftalową elementów stalowych

– sprzątanie końcowe przyziemia po skończeniu robót budowlanych.

 

Podany kosztorys powinien uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto. 

 

Nieruchomość położona jest we wsi Ręków, przy ul. Nasławickiej 21.

 

Oferty przyjmujemy do 22.08.2021

Termin zgłoszeń do 25 czerwca 2021r.

Ręków, 10 czerwca 2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie integracyjnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz małej architektury na nieruchomości położonej na działce nr 225 przy ul. Nasławickiej 19 w Rękowie. 

Zakres dokumentacji technicznej obejmuje:

– wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym montażu urządzeń na aktualnej mapie zasadniczej min. 4 egz., oraz wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji,

– opracowanie koncepcji placu zabaw i przedstawienie jej do akceptacji zamawiającemu,

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii.

Zakres prac obejmuje:

 1. Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, 
 2. Budowę schodów wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
 4. Dostawę i montaż zaakceptowanych przez Zamawiającego urządzeń zabawowych raz małej architektury,
 5. Aranżację i wykonanie części zieleni, wraz z montażem ławek,
 6. Dostawę i montaż bramy  wjazdowej oraz furtki. 

Zadanie należy podzielić na 3 etapy:

Etap I – Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich, montaż 2-3 urządzeń zabawowych
z wykonaniem w ich obszarze nawierzchni bezpiecznej, montaż bramy i furtki, wykonanie chodników. Termin realizacji lipiec- sierpień 2021r.

Etap II – Montaż 2-3 urządzeń zabawowych oraz małej architektury z wykonaniem w ich obszarze nawierzchni bezpiecznej. Przewidywany termin realizacji marzec-kwiecień 2022r.

Etap III – Aranżację i wykonanie części zieleni, wraz z montażem ławek. Przewidywany termin realizacji wrzesień-październik 2022r.

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie
z wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.

Urządzenia zabawowe należy dobrać pod kątem dzieci niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych
i niedowidzących oraz dzieci autystycznych.

Urządzenia placu zabaw powinny być zamontowane do fundamentów znajdujących się minimum
30 cm pod ziemią, co zapobiegnie przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu
i mocowania.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata.

Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Termin płatności faktury – do 30 dni.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę proszę przedstawić na formularzu ofertowym – zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto. 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy LINK