Ręków, 12 sierpnia 2021r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Proszę o wycenę remontu piwnicy po zalaniu w budynku szkoły.  Powierzchnia podłóg 430 m², powierzchnia ścian 140 m². Termin wykonania druga połowa sierpnia 2021 r. 

Zakres prac obejmować będzie:

Zakres prac budowlanych do wykonania:

– skucie tynków do wys. ok. 1,30 m (do wys. 1 m  powyżej zawilgocenia i zasolenia)

– zerwanie posadzki cementowej gr. ok. 5 cm w całej piwnicy

– wywóz gruzu

– przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych – oczyszczenie muru

– odgrzybianie podłoży budowlanych 

– dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnymi

– ozonowanie całej piwnicy

– przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych – naprawa podłoża i wypełnienie spoin

– wykonanie tynków renowacyjnych do wys. ok. 1,3 m

– malowanie całych pomieszczeń farbą hydrofobową krzemianową

– wykonanie wylewki cementowej wyrównawczej

– wykonanie izolacji i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy na powierzchniach poziomych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; gr. warstwy 2 mm z wywinięciem na ścianę 15 cm

– wklejenie taśmy uszczelniającej

– wykonanie posadzki z płytek gresowych na klej

– przyklejenie cokolików ściennych wys. 15 cm

– zakup i ułożenie wykładziny dywanowej

– oczyszczenie z brudu i rdzy elementów stalowych w piwnicy w tym szaf biurowych i stolików

– miniowanie pow. stalowych

– malowanie farba ftalową elementów stalowych

– sprzątanie końcowe przyziemia po skończeniu robót budowlanych.

Podany kosztorys powinien uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto. 

Nieruchomość położona jest we wsi Ręków, przy ul. Nasławickiej 21.

Oferty przyjmujemy do 22.08.2021

Termin zgłoszeń do 25 czerwca 2021r.

Ręków, 10 czerwca 2021r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty, która będzie obejmowała zaprojektowanie i wybudowanie integracyjnego placu zabaw wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych oraz małej architektury na nieruchomości położonej na działce nr 225 przy ul. Nasławickiej 19 w Rękowie. 

Zakres dokumentacji technicznej obejmuje:

– wykonanie dokumentacji projektowej wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektem technicznym montażu urządzeń na aktualnej mapie zasadniczej min. 4 egz., oraz wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji,

– opracowanie koncepcji placu zabaw i przedstawienie jej do akceptacji zamawiającemu,

– uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i wymaganych opinii.

Zakres prac obejmuje:

  1. Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, 
  2. Budowę schodów wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
  3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej,
  4. Dostawę i montaż zaakceptowanych przez Zamawiającego urządzeń zabawowych raz małej architektury,
  5. Aranżację i wykonanie części zieleni, wraz z montażem ławek,
  6. Dostawę i montaż bramy  wjazdowej oraz furtki. 

Zadanie należy podzielić na 3 etapy:

Etap I – Uporządkowanie terenu, w tym zburzenie części muru, wywóz i utylizację gruzu i ziemi, budowa schodów wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich, montaż 2-3 urządzeń zabawowych
z wykonaniem w ich obszarze nawierzchni bezpiecznej, montaż bramy i furtki, wykonanie chodników. Termin realizacji lipiec- sierpień 2021r.

Etap II – Montaż 2-3 urządzeń zabawowych oraz małej architektury z wykonaniem w ich obszarze nawierzchni bezpiecznej. Przewidywany termin realizacji marzec-kwiecień 2022r.

Etap III – Aranżację i wykonanie części zieleni, wraz z montażem ławek. Przewidywany termin realizacji wrzesień-październik 2022r.

Wszystkie urządzenia zamontowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane zgodnie
z wymogami norm z grupy PN-EN 1176 odnoszącymi się do wyposażenia publicznych placów zabaw, posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności i atesty.

Urządzenia zabawowe należy dobrać pod kątem dzieci niepełnosprawnych ruchowo, niewidomych
i niedowidzących oraz dzieci autystycznych.

Urządzenia placu zabaw powinny być zamontowane do fundamentów znajdujących się minimum
30 cm pod ziemią, co zapobiegnie przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu
i mocowania.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia, jego zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający potwierdzi wykonanie zamówienia poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 3 lata.

Zamawiający wymaga określenia terminu usuwania usterek w okresie gwarancyjnym – nie dłuższy niż 14 dni od daty zgłoszenia.

Termin płatności faktury – do 30 dni.

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.:

– posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

– posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia,

– dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

– znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

– nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na skutek okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ofertę proszę przedstawić na formularzu ofertowym – zał. nr 1 do zapytania ofertowego. 

Podana oferta powinna uwzględniać robociznę, materiały i sprzęt, niezbędne do wykonania zadania. Wycenę proszę podać w kwocie brutto. 

Zał. nr 1 – Formularz ofertowy LINK