„Lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek.”
Janusz Korczak

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA (WWRD)

Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia wspierające wszechstronny rozwój dziecka oraz niwelowanie zaobserwowanych trudności rozwojowych, z których skorzystać mogą dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu rozpoczęcia nauki w szkole. Obejmuje okres edukacji przedszkolnej.
Nasza szkoła również realizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Dysponujemy wykwalifikowana kadrą składającą się z pedagogiów specjalnych, psychologa, neurologopedy, terapeutów Integracji Sensorycznej, terapeutów TUS oraz fizjoterapeuty.
Mamy świetnie wyposażone gabinety terapeutyczne oraz salę do zajęć Integracji Sensorycznej.

Które dzieci mogą skorzystać z WWR?

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje tym dzieciom, u których stwierdzone zostanie opóźnienie rozwoju. Mówiąc konkretnej, wśród trudności i wyzwań rozwojowych, których stwierdzenie bywa wskazaniem do WWR, wymienić można przede wszystkim:
 zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 niepełnosprawność intelektualną,
 opóźnienie rozwoju mowy,
 opóźnienie rozwoju ruchowego,
 znaczne wady wzroku,
 deficyty słuchu.
Celem prowadzonych na zajęciach terapeutycznych oddziaływań jest pobudzanie do rozwoju tych sfer, które nie zostały uszkodzone i usprawnianie tych, które są zaburzone. Stwarza to szanse na osiągnięcie przez dzieci takich umiejętności fizycznych, poznawczych i emocjonalnych jakie nie wykształciłyby się lub nie rozwinęły dostatecznie bez specjalistycznych oddziaływań. Podjęcie działań stymulujących dziecko na wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej jakości życia w dalszych okresach życia.

Co zrobić, aby dziecko mogło korzystać z WWR?

Do tego, aby dziecko mogło korzystać z wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest posiadanie opinii o potrzebie WWR. Takowe uzyskać mogą rodzice dziecka składając wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Procedura oraz potrzebna dokumentacja, jaką muszą zebrać rodzice dostępne są na stronach internetowych obwodowych poradni publicznych.
Poradnia obwodowa dla uczniów naszej szkoły: LINK

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest najczęściej wydawana dzieciom posiadającym już orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności. Są to dwa różne dokumenty, na podstawie których dziecko w wieku przedszkolnym może zostać objęte kompleksową opieką specjalistów w danej placówce edukacyjnej.

Jakie są koszty wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla rodzica?

Wczesne wspomaganie rozwoju jest bezpłatną, kompleksową formą pomocy skierowaną do najmłodszych dzieci z niepełnosprawnością. Zajęcia finansowane są przez samorządy ze środków przekazywanych z budżetu państwa. Standardowo dzieciom przyznawane są od 4 do 8 godzin zajęć terapeutycznych na miesiąc. Ofertę i intensywność zajęć dostosowuje się do aktualnych potrzeb rozwojowych dziecka.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju opieką objęta jest cała rodzina dziecka. Rodzice otrzymują wsparcie w formie spotkań, konsultacji, psychoedukacji. Są włączani we wszystkie działania wspierające rozwój ich dziecka.

Grażyna Skupin
wicedyrektor ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Tel. 785 773 272
e-mail: gskupin.nsp.rekow@gmail.com