Wyniki Konkursu „Świetlik”

Wyniki XV edycji Konkursu „Świetlik”

 

NAGRODA GŁÓWNA

Anna S. – klasa 6B

WYRÓŻNIENIE

Piotr M. – klasa 5A

Agata K. – klasa 5B

Zuzanna G. – klasa 7B

 

GRATULUJEMY!!!

 

Wyniki wszystkich uczniów:

WSZYSTKIM UCZNIOM GRATULUJEMY!!!

Progi punktowe XV edycji:

Jeszcze tylko do 26 maja zbieramy elektrośmieci

Drodzy Uczniowie i Rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.
Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma  bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych.

Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! 

Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty

sprzęt na rzecz wybranej szkoły.  

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!”

Termin Akcji: do 26 maja 2022

Miejsce Akcji: Niepubliczna Szkoła Podstawowa

z Oddziałami integracyjnymi w Rękowie

(obok bramy na boisko)

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP.  

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK 

 

PARTNERZY  AKCJI:

 

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o.  

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

Kontakt telefoniczny: 669-482-511 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 – 16:00

e-mail:eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

 

 

Egzamin ósmoklasisty – WAŻNE INFO

Drodzy Rodzice uczniów klas ósmych i ósmoklasiści,

Poniżej znajdziecie instrukcję dotyczącą warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram:

  • 24 maja 2022 r. język polski godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 120 minut.

W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 180 minut

Sale przeznaczone do egzaminu z j. polskiego 202, 204, 205, 303, 304, 305

  • 25 maja 2022 r. matematyka godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 100 minut.

W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 150 minut

Sale przeznaczone do egzaminu z matematyki 204, 205, 303, 304, 305

  • 26 maja 2022 r. język angielski godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 90 minut.

W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 135 minut

Sale przeznaczone do egzaminu z języka angielskiego 104, 202, 204, 205, 303, 304, 305, 306.

Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dodatkowe 5 minut).

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8:30 (winni mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość).

W dniu egzaminu, przy wejściu do szkoły oraz na drzwiach sal zostaną wywieszone listy osób przystępujących do egzaminu.

Przebieg egzaminu w każdym dniu:

– przed wejściem do sali egzaminacyjnej nastąpi losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował;

– uczeń ma obowiązek kodowania arkusza (kod ucznia i nr PESEL – uczniowie otrzymają przed egzaminem) z wyłączeniem uczniów mających dostosowania;

– sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego;

– rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

– konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań;

W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W przypadku takiej konieczności, zdający sygnalizuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść pióro lub długopis z czarnym wkładem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz linijkę w przypadku egzaminu z matematyki. Zdający mogą również wnieść małą butelkę wody, która powinna stać przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Nie wolno wnosić do sali urządzeń telekomunikacyjnych (w tym smartwatchy).

Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, uczeń zapoznaje się z instrukcją. Następnie, w wyznaczonych do tego miejscach (strona tytułowa i karta odpowiedzi) zapisuje kod ucznia i numer PESEL oraz umieszcza naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego swoim imieniem i nazwiskiem. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W trakcie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych odpowiedzi dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w trakcie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00 oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk). Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00 oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk.

Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym z przyczyn losowych lub
został uczniowi przerwany egzamin bądź unieważniony, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym: 13.06.2022 – j. polski, 14.06.2022 – matematyka, 15.06.2022 – j. angielski.

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone dnia 1 lipca 2022 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach 8 lipca 2022 r., których odbiór musi być potwierdzony podpisem ucznia lub opiekuna prawnego.

Zdający może sprawdzić wyniki egzaminu na platformie ZIU www.wyniki.edu.pl w dniu 1 lipca 2022 r. od godz. 10.00. Login i hasło do logowania uczeń otrzyma od Dyrektora.

Zdający ma również możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cke.gov.pl w zakładce egzamin ósmoklasisty.

Dolnośląska Policja Dzieciom