Wiosenna przerwa świąteczna – 01-06 kwietnia

Wiosno, wiosno przybywaj!

W dniu 19.03.2021 r. dzieci z Małego Przedszkola, oddziału przedszkolnego „0” oraz klasy 1 wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie pożegnania zimy i powitania wiosny. Czytaj dalej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Do 11 kwietnia ograniczona zostanie praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczeniem objęto również praktyczną naukę zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników.

Więcej informacji:

Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli do 11 kwietnia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Jednocześnie informujemy, że przez ten okres materiały dydaktyczne dla dzieci z klasy „0” będą umieszczone na stronie szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie – materiały dla zerówki”.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

DEPARTAMENT INFORMACJI I PROMOCJI

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Warszawa, 18 marca 2021 r.

 

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej. Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.

Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.

Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

 

Co pozostaje bez zmian do 11 kwietnia:

Placówki wychowania przedszkolnego nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.  

Do 11 kwietnia zostaje przedłużone kształcenie na odległość dla szkół:

  • ponadpodstawowych, 
  • szkół dla dorosłych, 
  • placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego. 

Zasady działania szkół i placówek specjalnych pozostają również bez zmian. 

Organizacja praktycznej nauki zawodu, w tym nauki dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, zostaje utrzymana na dotychczasowych zasadach.

Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub – ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu. 

Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w mh grupach.

Dyrektor szkoły, centrum lub placówki może udostępnić pomieszczenia w szkole, centrum lub placówce do przeprowadzania poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie zostało skierowane do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie 22 marca br. 

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji i Nauki