„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż!
Jeśli przy największym wysiłku dozna porażek, należy tak pobłażać, jak pobłażliwie godzimy się z
naszymi własnymi wadami(…)”

Janusz Korczak

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest przez zespół orzekający okręgowej publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, pod której opieką znajdują się uczniowie szkoły  lub poradni najbliższej miejscu zamieszkania dziecka. Procedurę wydawania orzeczenia reguluje rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743). LINK

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność mogą otrzymać dzieci:
 niesłyszące,
 słabosłyszące,
 niewidome,
 słabowidzące,
 z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.
Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-\ terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
Warunki realizacji zawartych w orzeczeniu zaleceń zostały określone w rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. LINK
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego (I etap edukacyjny to klasy 1-3, a II etap edukacyjny to klasy 4-8).

Nasza szkoła jest placówką z oddziałami integracyjnymi, gdzie zarówno stacjonarnie jak i w edukacji domowej uczą się dzieci i młodzież posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Specjalistyczną opieką obejmujemy uczniów z orzeczeniami począwszy od oddziału przedszkolnego (zerówka) aż do końca edukacji w szkole podstawowej. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego dodatkowo objęte są wsparciem w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – WWRD.
Stacjonarnie zapewniamy opiekę psychologa, pedagoga specjalnego, oligofrenopedagogów, terapeutów pedagogicznych, neurologopedy, terapeutów integracji sensorycznej oraz fizjoterapeuty. Dysponujemy świetnie wyposażoną salą integracji sensorycznej oraz pokojami terapeutycznymi; można u nas skorzystać z Treningu Słuchowego Neuroflow oraz EEG biofeedback. Dodatkowo współpracujemy ze specjalistami zewnętrznymi, którzy pracują z naszymi uczniami realizującymi obowiązek szkolny poza szkołą w ramach rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z zaleceń zawartych w orzeczeniu.

Jak zapisać dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do naszej szkoły?

1. Zadzwoń i umów się na spotkanie z dyrektorem oraz wicedyrektorem szkoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Na spotkanie zabierz ze sobą orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Twojego dziecka.
2. Ponieważ każde dziecko jest wyjątkowe, każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie pod kątem możliwości zapewnienia przez szkołę odpowiedniej opieki psychologiczno-pedagogicznej, dostosowania wymagań oraz form oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych.
3. Wypełnij dokumentację rekrutacyjną i Twoje dziecko zostanie przyjęte do szkoły.

Co dalej?

1. W terminie do 30 września lub 30 dni od dostarczenia do szkoły orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, zbiera się zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz stworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET) dla niego.
2. Na zebranie zespołu zawsze zapraszani są rodzice ucznia, gdyż stanowa najcenniejsze źródło informacji o dziecku.
3. Na zebraniu ustala się rodzaj zajęć, jakimi objęty będzie uczeń, zakres dostosowań edukacyjnych oraz formy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ucznia oraz jego rodziny podczas trwania całego procesu edukacyjno – terapeutyczego.
4. Rodzice są ważnymi partnerami współtworzącymi dokumenty WOPFU i IPET oraz podczas trwania całej ścieżki edukacyjnej swojego dziecka.
5. Zajęcia specjalistyczne realizowane są stacjonarnie w siedzibie szkoły lub poza szkołą na podstawie współpracy ze specjalistami i jednostkami zewnętrznymi.
6. Zebrania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się co najmniej 2 razy w roku i zawsze zapraszani są na nie rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odbywają się one najczęściej w formie hybrydowej – zdalnie za pośrednictwem platformy Teams dla specjalistów i rodziców, którzy nie mogą być obecni w szkole oraz stacjonarnie.
7. Celem zebrań zespołu jest podsumowanie pracy terapeutycznej z uczniem oraz wniesienie ewentualnych zmian w zakresie prowadzonych oddziaływań, dostosowań, prowadzonych zajęć. Zmiany takie mają formalną postać Modyfikacji IPET.
8. Zarówno uczniowie, jak i rodzice uczniów posiadających orzeczeni o potrzebie kształcenia specjalnego objęci są stałą opieką psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparciem specjalistów.
9. Dla rodziców szkoła organizuje cykliczne spotkania o charakterze grupy wsparcia. Zajęcia specjalistyczne realizowane w ramach rewalidacji oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniem potrzebie kształcenia specjalnego finansowane są z subwencji budżetowej, której wysokość jest różna w zależności od rodzaju niepełnosprawności.

Zakres przyznanych zajęć, ich liczba i wymiar zależy każdorazowo od zaleceń zawartych w orzeczeniu i może być różna nawet w obrębie tej samej diagnozy. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla każdego ucznia z orzeczeniem dysponuje dyrektor szkoły w porozumieniu z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Grażyna Skupin
wicedyrektor ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Tel. 785 773 272
e-mail: gskupin.nsp.rekow@gmail.com