Wyniki XVI edycji Konkursu „Świetlik”

Miło nam poinformować, że w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

Nagrodę główną otrzymuje Anna Siedlecka z kl. 7B.

Gratulujemy!!!

Pozostałym uczniom należą się gratulacje za udział!!!

 

Wyniki wszystkich Naszych Uczniów oraz progi punktowe można zobaczyć tu:

Wyniki Świetlik 2023

Egzamin ósmoklasisty 2023

Drodzy Rodzice uczniów klas ósmych i ósmoklasiści,

Poniżej znajduje się informacja dotycząca warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram:

  •         23 maja 2023 r. (wtorek) język polski godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 120 minut.

W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 180 minut

Sale przeznaczone do egzaminu z j. polskiego 202, 204, 205, 303, 304, 305 

  •         24 maja  2023 r. (środa) matematyka godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 100 minut.

W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 150 minut

Sale przeznaczone do egzaminu z matematyki  204, 205, 303, 304, 305 

  •         25 maja 2023 r. (czwartek) język angielski godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 90 minut.

W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 135 minut

Sale przeznaczone do egzaminu z języka angielskiego 104, 105, 202, 204, 205, 303, 304, 305, 306, 307. 

Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia tylko i wyłącznie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dodatkowe 5 minut).

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8:30 (powinni mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość).

W dniu egzaminu, przy wejściu do szkoły oraz na drzwiach sal zostaną wywieszone listy osób przystępujących do egzaminu.

Przebieg egzaminu w każdym dniu:

– przed wejściem do sali egzaminacyjnej nastąpi  losowanie numeru stolika,  przy którym uczeń będzie pracował;

– uczeń ma obowiązek kodowania arkusza z wyłączeniem uczniów mających dostosowania;

– sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego;

– rozpoczęcie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego;

– konieczność samodzielnego rozwiązywania zadań;

W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W przypadku takiej konieczności, zdający sygnalizuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść tylko pióro lub długopis z czarnym wkładem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz linijkę w przypadku egzaminu z matematyki. Zdający mogą również wnieść małą butelkę wody, która powinna stać przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, smartwatchy i in.).  i korzystania z nich.

Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, uczeń zapoznaje się z instrukcją. Następnie, w wyznaczonych do tego miejscach (strona tytułowa i karta odpowiedzi) zapisuje kod ucznia i numer PESEL oraz umieszcza naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego swoim imieniem i nazwiskiem. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W trakcie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych odpowiedzi dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w trakcie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego (Dyrektorowi) przed rozpoczęciem egzaminu.

Jeśli uczeń ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, zgłasza to zespołowi nadzorującemu przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności ucznia sprawdza kompletność materiałów. Dodatkowo, jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem – przed odebraniem jego arkusza egzaminacyjnego członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi. W przypadku braku zaznaczeń poleca zdającemu wykonanie tej czynności (nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00 oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk).

Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali uczeń wychodzi, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym. Czynności związane z odbiorem arkuszy egzaminacyjnych od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, muszą być zorganizowane tak, by nie zakłócić pracy pozostałym zdającym.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów korzystających z arkuszy w formie dostosowanej do niepełnosprawności, tj. OPO/OMA/OJ**-200, -400, -500, -600, -700, -800, -900, -Q00 oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk.

Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym z przyczyn losowych lub został uczniowi przerwany egzamin bądź unieważniony, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym:

12.06.2023 (poniedziałek) – j. polski – godz. 9.00,

13.06.2023 (wtorek) – matematyka – godz. 9.00,

14.06.2023 (środa) – j. angielski – godz. 9.00

Wyniki egzaminów zostaną ogłoszone dnia 3 lipca 2023 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach 6 lipca 2023 r., których odbiór  musi być potwierdzony podpisem ucznia lub opiekuna prawnego.

Zdający może sprawdzić wyniki egzaminu na platformie ZIU www.wyniki.edu.pl w dniu 3 lipca 2023 r. od godz. 10.00. Login i hasło do logowania uczeń otrzyma od Dyrektora.

Zdający ma również możliwość wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cke.gov.pl w zakładce egzamin ósmoklasisty. Znajdują się tam arkusze egzaminacyjne z lat ubiegłych oraz informator.