Egzamin ósmoklasity – wytyczne dla Uczniów i Rodziców

Drodzy Rodzice uczniów klas ósmych i ósmoklasiści,
Poniżej znajdziecie instrukcję dotyczącą warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.

Harmonogram:
25 maja 2021 r. język polski godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 120 minut.
W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 180 minut
Sale przeznaczone do egzaminu z j. polskiego 205, 204, 304, 307,
26 maja 2021 r. matematyka godz. 9:00; czas trwania egzaminu: 100 minut.
W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 150 minut
Sale przeznaczone do egzaminu z matematyki 205, 204, 304, 307.
27 maja 2021 r. język angielski godz. 9:00 czas trwania egzaminu: 90 minut.
W przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – do 135 minut

Sale przeznaczone do egzaminu z języka angielskiego 205, 204, 304, 303, 305, 306, 307.

Do czasu trwania egzaminu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dodatkowe 5 minut)

Uczniowie przychodzą do szkoły najpóźniej o godz. 8:30 (winni mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość).

W dniu egzaminu, na parterze, na wprost wejścia do szkoły, zostaną wywieszone listy osób przystępujących do egzaminu w poszczególnych salach.

Do sali egzaminacyjnej uczeń może wnieść pióro lub długopis z czarnym wkładem/atramentem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) oraz linijkę, w przypadku egzaminu z matematyki. Zdający mogą również wnieść małą butelkę wody, która powinna stać przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń, przyrządów. W przypadku zakłócenia egzaminu, komisja nadzorująca może przerwać i unieważnić egzamin.

Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, uczeń zapoznaje się z instrukcją. Następnie, w wyznaczonych do tego miejscach (strona tytułowa i karta odpowiedzi) umieszcza kod ucznia i numer PESEL oraz naklejki przygotowane przez OKE. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. W przypadku uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych, czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie zespołu nadzorującego.

W trakcie trwania egzaminu uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W przypadku takiej konieczności, zdający sygnalizuje taką potrzebę poprzez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zezwolenia od przewodniczącego zespołu nadzorującego, zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku, a czas jego nieobecności jest odnotowywany w protokole przebiegu egzaminu w danej sali.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W trakcie trwania egzaminu uczniom nie udziela się żadnych odpowiedzi dotyczących zadań egzaminacyjnych.

Uczeń, który jest chory, może korzystać w trakcie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu.

Jeżeli uczeń nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty w terminie głównym z przyczyn losowych lub został uczniowi przerwany egzamin bądź unieważniony, może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym: 16.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2020. godz. 9.00.

Wyniki egzaminów zostaną udostępnione 2 lipca 2021 r. Zaświadczenia zostaną wydane uczniom 9 lipca 2020 r.

Przed przystąpieniem do egzaminu, proszę o zapoznanie się z wytycznymi.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2021: LINK
W skrócie:
1.1. [*] Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik Szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
1.2. [*] Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
1.3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie (wyjątek – nałożona kwarantanna przez sanepid)
1.4. [*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
1.5. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
1) zdający
2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
4) uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu
5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu wydał dyrektor OKE, lub jeżeli zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.
1.7. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
1.8. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych, linijki. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmiennych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.17.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
1.10. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających… Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
2.3. [*] [!] Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
….
4) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
2.5. [*] Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
2.7. [*] Zdający, którzy nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej, trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa
1) Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
2) Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.
4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z osobą zaangażowaną w przeprowadzanie egzaminu, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
8) [!] poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.