List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie prac domowych

Wrocław 2023-10-09

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Rodzice!

W związku z zapytaniami i wątpliwościami dotyczącymi prac domowych
zadawanych uczniom i ich oceniania oraz zasad poprawiania przez uczniów
niesatysfakcjonujących ocen informuję, że:
1. Kwestie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych regulują:
– Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U.
z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.
U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r.
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.)

2. Formy pracy uczniów i zasady ich oceniania określa statut szkoły. Jest on
uchwalany przez Radę Szkoły (społeczny organ szkoły złożony w równych
częściach przez nauczycieli, uczniów i rodziców), a w przypadku jej braku przez Radę Pedagogiczną.

3. Zadawanie i ocenianie prac domowych przez nauczycieli jest legalne.
Zgodne z przepisami prawa oświatowego szkoły w swoich statutach
szczegółowo regulują kwestie zadawania i oceniania prac domowych. Określają
także sposób i termin poprawiania ocen niesatysfakcjonujących uczniów (w tym
zwłaszcza ocen niedostatecznych), liczbę podejść do poprawy i wagę nowej oceny.

4. W opinii Rzecznika Praw Dziecka wyrażonej w dniu 8 stycznia 2020 r.
praca domowa pełni ważne funkcje dydaktyczne, utrwala wiadomości zdobyte
podczas zajęć w szkole, rozwija inicjatywę ucznia, kształci samodzielność
myślenia i działania. To trafna opinia, wszak – jak mawiali starożytni Rzymianie
– repetitio est mater studiorum – powtarzanie jest matką wiedzy. Rzecz jasna
zadawanie prac domowych powinno być celowe, przemyślane i dostosowane
do indywidualnych potrzeb ucznia. Prace domowe nie mogą nadmiernie
obciążać ucznia, który po zajęciach dydaktycznych w szkole powinien mieć
czas na odpoczynek, zabawę, uczestnictwo w życiu rodzinnym, spotkania
z rówieśnikami, a także rozwijanie własnych zainteresowań.

5. To nauczyciel w sposób najbardziej wiarygodny i kompetentny może ocenić
indywidualne potrzeby swojego ucznia. W przypadku odczucia, że uczeń jest
przeciążony pracami domowymi można zgłosić problem nauczycielowi danego
przedmiotu, w dalszej kolejności wychowawcy i dyrektorowi szkoły, który
sprawuje w szkole nadzór pedagogiczny. Nie ma takiego problemu, którego nie
dałoby się rozwiązać we wspólnocie szkolnej w spokojnej, merytorycznej rozmowie.

6. Roztropnie zadawane prace domowe dobrze służą rozwojowi ucznia. Uczą też
obowiązkowości i odpowiedzialności. To ważne, bo misją szkoły jest nie tylko
uczyć, ale i wychowywać młode pokolenie. Traktując uczniów z szacunkiem
i serdecznie warto nakładać obowiązki i wysoko trzymać porzeczkę wymagań.
Takie przecież będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

 

Z poważaniem pozostaję
Roman Kowalczyk
Dolnośląski Kurator Oświaty

 

List DKO – oryginał