Zmiana w regulaminach

W Regulaminie Szkoły oraz Szkolnym Regulaminie Oceniania zostały wprowadzone zmiany. Rodzice i uczniowie zobowiązani są do zapoznania się z nimi.

W Regulaminie Szkoły dodano „Regulamin na Covid-19

Regulamin COVID – 19

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Opiekunowie odprowadzający  i odbierający dzieci  nie wchodzą na teren budynku szkoły. Pozostają przed wejściem oczekując na przyprowadzenie dziecka.
 4. Osoby dorosłe, wchodzące do budynku szkoły, zobowiązane są do ograniczenia swojego pobytu do niezbędnego minimum oraz stosowania środków ochronnych: osłony ust i nosa, dezynfekcji rąk lub posiadania jednorazowych rękawiczek. 
 5. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel, zostanie  odizolowany 
  w odrębnym pomieszczeniu. Rodzice/opiekunowie ucznia  zostaną powiadomieni
  o konieczności niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły.
 6. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, wietrzenie klas, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub na własnej półce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  w szczególności z niepełnosprawnościami.
 9. Rodzice kontaktują się z nauczycielem poprzez e-dziennik, w pilnych sprawach telefonicznie.
 10. Rodzice zasięgają informacji o swoich dzieciach podczas zebrań, konsultacji lub
  na wcześniej umówionym spotkaniu.”

 

W Szkolnym Regulaminie Oceniania dodano „Zasady oceniania zachowania

Zasady oceniania zachowania

W celu ujednolicenia ocen z zachowania w naszej szkole w roku szkolnym 2020/2021 zostaje wprowadzony punktowy system oceny zachowania uczniów. Jasno określone zasady uzyskiwania punktów, jak                                  i konsekwencja w ich przydzielaniu przez nauczycieli zdyscyplinują i zmobilizują  uczniów do wytrwałej pracy nad swoim zachowaniem.

Cele  wprowadzenia punktowego  systemu oceny zachowania:

 • Stworzenie precyzyjnych kryteriów oceny zachowania, jasnych i klarownych zarówno dla uczniów, rodziców jaki i nauczycieli.
 • Wzmocnienie samodyscypliny uczniów, odpowiedzialności za swoje czyny (samoocena                                             i samokontrola).
 • Wzmocnienie motywacji uczniów do poprawy swojego zachowania, danie szansy pozytywnego wykazania się.

Ogólne zasady:

 • Obowiązkiem nauczyciela – wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) ze szczegółowymi kryteriami oceniania zachowania na początku roku szkolnego.
 • Każdy uczeń na początku roku szkolnego oraz na początku drugiego semestru otrzymuje 200 punktów startowych, co jest równowartością oceny dobrej. Uczniowie klasy czwartej uzyskują dodatkowo 30 punktów startowych.
 • Uczeń rozpoczyna drugi semestr z nowym kredytem 200 punktów, punkty uzyskane w pierwszym semestrze  obowiązują tylko do końca pierwszego półrocza.
 • Ocenę roczną stanowi średnia arytmetyczna  punktów uzyskanych w pierwszym     i drugim półroczu.
 • Konkretnemu zachowaniu – pozytywnemu lub negatywnemu – przydzielona jest odpowiednia ilość punktów.
 • Informacje o pozytywnych i negatywnych przejawach zachowania ucznia dokumentuje się na bieżąco  wpisami do e-dziennika.
 • Każdy wpis powinien zawierać następujące elementy: datę wpisu, krótką informację o zdarzeniu, liczbę punktów, podpis osoby sporządzającej wpis.
 • Uczeń aspirujący do oceny:
 1. a) wzorowej – nie może mieć więcej niż 15 punktów ujemnych w semestrze, 
 2. b) bardzo dobrej – nie może mieć więcej niż 25 punktów ujemnych w semestrze.
 •  Uczeń, który popadł w konflikt z prawem lub otrzymał naganę dyrektora uzyskuje ocenę naganną                              z zachowania. 
 • Przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rowojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia                         o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

Kryteria punktowe:

ZACHOWANIE PUNKTY
wzorowe powyżej  350 
bardzo dobre 261 – 349 
dobre 200 – 260 
poprawne 151 – 199 
nieodpowiednie 100 – 150 
naganne poniżej  100

 

Punktowy system oceniania zachowania

PUNKTY DODATNIE
DZIAŁANIE PUNKTY
1. Wypełnianie obowiązków ucznia
 • Pełnienie funkcji w klasie (punkty przyznaje wychowawca raz w półroczu)
Zaangażowanie i aktywność        w pracy Samorządu Klasowego 10-25
Pełnienie funkcji w pracach Samorządu Klasowego 5
 • Praca na rzecz klasy
Przygotowanie imprez klasowych 5-10
Pomoc koleżeńska w klasie 5-10
 • Koło zainteresowań, zespoły wyrównawcze
1-10
 • Przestrzeganie regulaminów szkolnych
5
 • Nieobecności usprawiedliwiane na bieżąco w półroczu 
5
2. Zaangażowanie społeczne
 • Pomoc koleżankom i kolegom w nauce – Koleżeńska Dłoń – podziękowanie (za semestr)
20
 • Aktywny udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, pomoc     w organizacji uroczystości szkolnych, apeli, konkursów, wykonanie dekoracji, obsługa sprzętu muzycznego
5-15
3. Reprezentowanie szkoły:
 • Udział, wyróżnienie i zdobyte miejsca w konkursach (punkty przyznaje nauczyciel                  w zależności od osiągniętego wyniku):
udział w konkursie 3
konkurs szkolny – wyróżnienie 5
konkurs szkolny – I, II, III miejsce 10
konkurs gminny – wyróżnienie 10
konkurs gminny – I, II, III miejsce 15
konkurs powiatowy – wyróżnienie 20
konkurs powiatowy – I, II, III miejsce 30
konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy (jednoetapowy) – wyróżnienie 15
konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy (jednoetapowy) – I, II, III miejsce, laureat 20
konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy (wieloetapowy) – wyróżnienie 25
konkurs wojewódzki, ogólnopolski, międzynarodowy (wieloetapowy) – I, II, III miejsce, laureat 50
 • Udział, wyróżnienie i zdobyte miejsca w zawodach sportowych (punkty przyznaje nauczyciel wychowania fizycznego):
udział w zawodach 3
etap gminny – I, II, III miejsce 10
etap powiatowy – II, III miejsce 15
etap powiatowy – I miejsce 20
etap wojewódzki – I, II, III miejsce 20
 • Pełnienie funkcji w szkole (punkty przyznaje opiekun Samorządu Uczniowskiego raz w półroczu):
Zaangażowanie w pracę Samorządu Uczniowskiego 10-25
Pełnienie funkcji w ramach Samorządu Uczniowskiego 5
Przygotowanie imprez                  i uroczystości szkolnych 5-10
 • Praca na rzecz szkoły
Dbałość o pracownie szkolne 5-10
Wolontariat, akcje charytatywne 5-10
Zbiórka surowców wtórnych 1-10
 • Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości pozaszkolnych, miejskich (np. poczet sztandarowy)
5
4.  Inne
 • Punkty do dyspozycji wychowawcy – raz na semestr
1-40
 • Punkty do dyspozycji Rady Pedagogicznej – raz na semestr
1-30
 • Punkty o dyspozycji zespołu klasowego – raz na semestr
1-20
PUNKTY UJEMNE
Lp. DZIAŁANIE PUNKTY
1. Kultura osobista
 • Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do (każdorazowo):
pracowników szkoły -10
kolegów, koleżanek i innych osób -10
 • Niewłaściwe zachowanie wobec symboli narodowych
-10
Niewłaściwy strój szkolny (uroczystości szkolne, konkursy, Dzień Patrona, Dzień Wiosny) -5
2. Wypełnianie obowiązków ucznia
 • Nieodpowiednie zachowanie na wycieczce i innych wyjazdach (nie wykonywanie poleceń, zachowanie zagrażające bezpieczeństwu)
-10
 • Samowolne wychodzenie poza teren szkoły w czasie trwania lekcji,  w czasie przerw lub podczas oczekiwania na transport
-10
 • Niewłaściwe zachowanie podczas lekcji, przerw, przed lekcjami         i po ich zakończeniu, w tym niszczenie mienia szkolnego, a także zaśmiecanie otoczenia  i huśtanie się na krzesłach
-1/-10
 • Nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia – raz   w semestrze
-1/-10
 • Ucieczka z lekcji
-20
 • Brak obuwia zmiennego
-5
 • Nieprzestrzeganie regulaminu spędzania przerw (bieganie po korytarzu, przebywanie w niedozwolonym miejscu)
-5
3. Zaangażowanie społeczne
Niewywiązywanie się z przyjętych obowiązków (nie są brane pod uwagę zadania domowe z przedmiotów) -5
4. Kultura języka
Wulgarne słownictwo, gesty, zaczepki słowne (np. przezywanie, ubliżanie innym, groźby) -10
5. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie
 • Zorganizowana przemoc (fizyczna, psychiczna)
-50
 • Bójki uczniowskie (wywołanie, udział)
-15
 • Zachowanie zagrażające zdrowiu lub życiu (własnemu lub innych)
-10
 • Zażywanie, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków  i innych środków odurzających
-50
 • Palenie papierosów (czynne, bierne)
-20
 • Posiadanie i (lub) używanie niebezpiecznych materiałów i narzędzi
-20
 • Zaczepki fizyczne, np. plucie, popychanie, podstawianie nóg itp. 
-20
6. Zachowanie norm etycznych
 • Kradzież
-30
 • Wyłudzanie pieniędzy
-20
 • Podrabianie podpisu, zwolnienia
-20
 • Oszukiwanie i okłamywanie (przy konsekwencjach dla innych osób – maksymalna liczba punktów)
-10/ -20
 • Odpisywanie zadań domowych
-5
7. Inne
 • Używanie telefonów komórkowych, tabletów mimo wprowadzenia zakazu
-10
 • Fotografowanie, nagrywanie, udostępnianie  i rozpowszechnianie przy użyciu telefonu i tabletu
-20
 • Punkty do dyspozycji Rady Pedagogicznej – raz na semestr
-1/-30

 

Regulaminy dostępne są w zakładce „Dokumenty”