List z MEiN w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych zdalnych w nowym roku szkolnym – informacja dla Rodziców i Uczniów Edukacji Domowej

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI

DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

 

Warszawa,  23 sierpnia 2021 r.

DKO-WEK.4019.182.2021.AKZ

 

Pani

Joanna Rudel-Tarnawa

biuro@stowarzyszenie-aktywni.pl

Szanowna Pani,

w odpowiedzi na e-mail w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego uprzejmie informuję, że zasady przeprowadzania tego egzaminu regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

W okresie ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty zawieszone zostały przepisy § 15 ww. rozporządzenia, który opisuje warunki  i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego. 

Sposób funkcjonowania szkół w okresie ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty regulowało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Stanowiło ono, że w tych szczególnych warunkach, jakim była pandemia, dyrektor szkoły ustalał warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

Z dniem powrotu uczniów do szkół i podjęcia na nowo zajęć w trybie stacjonarnym, przywrócone zostały również przepisy § 15 rozporządzenia o ocenianiu wraz z jego regulacjami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego stacjonarnie. 

Egzamin klasyfikacyjny co do zasady przeprowadza się stacjonarnie. Jedynym wyjątkiem był czas zawieszenia zajęć w szkołach.

 

Z poważaniem

Katarzyna Koszewska

Dyrektor

Oryginał pisma: LINK